Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 00:00

PAYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARSEL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Payas Belediyesine ait aşağıda bulunan gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır.

T.C.

PAYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARSEL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Payas Belediyesine ait aşağıda bulunan gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır.

Mah. Ada Parsel Alanı(m²) İmar Durumu Muhammen

Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi ve Saati

Karşı - 7879 8.731,71 İskele Geri Sahası 87.317.100,00 2.620.000,00 20/02/2024

Saat: 10.00

1) Payas Belediyesi İhale Komisyonu Toplantı Salonunda gayrimenkulün satışı yapılacaktır. Bu gayrimenkule müracaat etme süresi ihale saatine kadardır.

2) İhale ile ilgili şartlar hakkında ayrıntılı bilgiyi Payas Belediyesi İhale Komisyonu Şefliği ile görüşülüp alınabilir.

3) İhaleye gireceklerin ihale saatine kadar geçici teminat bedelini Payas Belediyesine nakit yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen belgeler ile aşağıda belirtilen belgeleri Payas Belediyesine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tebligat için, Muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdan Sureti (Vatandaşlık Numaralı),

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

Şekli, içeriği ve miktarı şartnamede belirlenen miktarda geçici teminat,

Vekâleten iştirak edeceklerin vekâletname ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

İhale şartnamesini 25.000,00.-TL. karşılığında aldıklarına dair makbuz,

Vergi Dairesine borcu yoktur yazısı,

Payas Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge,

Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

İhale Komisyonu gayrimenkulleri satıp satmamak veya ihaleyi iptal etmek yetkisine sahiptir.

İlanen duyurulur.

Bu sayfa "https://antakyagazetesi.com" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://antakyagazetesi.com/bikilan/363015
Tarih: 24-02-24 08:32:44
Paylaş: Yazdır: