1/100.000’lik Plana Karşı Dava

1/100.000’lik Plana Karşı Dava

Kabul edilen 1/100.000’lik İl Çevre Düzeni Planı’nın uygulanması durumunda Hatay’da ormanlık alanlar, kıyılar ve yaşam alanlarının heba edileceği ifade ediliyor.

Antakya, İskenderun ve Samandağ’daki çevreci kuruluşlar, AKP çoğunluğundaki Hatay BŞB Meclisi’nden geçirilen 1/100.000 İl Çevre Düzeni Planı’nın ‘RANT’ amaçlı hazırlandığını, uygulanması halinde de yaşam alanlarının, kıyıların, orman alanları ve çevrenin korunmasının imkansız hale geleceğini savunuyor.
İskenderun’da çevreci kuruluşlar adına düzenlenen toplantıda, Hatay BŞB Meclisi’nde 2018 yılı Haziran ayında kabul edilen çevre düzeni planının rant amaçlı hazırlandığı öne sürüldü. Ortaya atılan iddialar, görüşler ve sıkıntılar şöyle sıralandı:
“Hatay İli 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’nın ve bu planın geneline karşı yapılan 18.06.2018 tarihli yazılı itirazları red eden Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 09.08.2018 tarih ve 253 sayılı kararın ve plan onaylarına ait kararların, açıkça imar mevzuatına aykırı olduğu, dava konusu kararın yürürlükte olan ve Mülga olan Hatay İl genel Meclisi tarafından onaylanan 10.11.2006 gün 235 sayılı 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ile yine bu planın alt kademe planı niteliğindeki Mülga olan Hatay İl genel Meclisi’nin 05.01.2011 gün 6 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları ile örtüşmediği, dava konusu planın ‘yeni bir plan mı, revizyon planı mı, yürürlükte olan planın tadilatı mı’ olduğu hususlarının belli olmadığı, planlar arasında bütünlüğün sağlanmadığı, katılıma dair planlama ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, plan hazırlanırken kurumlardan görüş alınmadığı, kırsal ve kentsel yerleşim alanlarına yönelik planlama yaklaşımının doğru bir başlangıç noktasına sahip olmadığı, olması gereken veriler ışığında planın yapılmadığı, tarım alanlarının korunmasına ilişkin yeterli çerçeve çizilmediği, planda verilen ulaşım kararlarının telafisi güç sonuçlar doğuracağı, Hatay ilini kapsayan bir bölge planının bulunmadığı, bölge planı bulunmayan bir alan için İl Çevre Düzeni Planı yapılmasının mümkün olmayacağı, kamu yararı ile koruma–kullanma dengesinin gözetilmediği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı hükümler içerdiği, idare tarafından bilimsel inceleme yapılmadan, uygulamada karşılaşılacak sorunlar ile yaşanabilecek mağduriyetler konusunda hiçbir değerlendirme yapılmadan ve uzman görüşü alınmadan işlem tesis edildiği ileri sürülerek, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.05.2018 tarih ve 162 sayılı kararı ile onaylanan Hatay İli 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’nın yürütmesinin durdurulması ile iptali istenerek, Hatay 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/932 Esas sayılı dosyasında kamu yararının korunması amacıyla İptal Davası açılmıştır.”
-TARAF OLUN!-
İskenderun’daki çevrecilerin açıklamaları özetle şöyle:
“Hatay ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı eki, Plan Açıklama Raporu ve Plan notları incelendiğinde, Plan çalışmalarının gereği çalışmaların yapılmadığı, Plan yapımı öncesi Bilimsel verilerin sağlanmadığı, Hatay ilinin yüzeysel ya da aktüel verilere dayandığı, kısmen de Türkiye İstatistik Kurumu’nun istatiski bilgilerine dayalı bir planlama çalışması yürütüldüğü, Hatay ilini kapsayan bilimsel bir ‘Araştırma Raporu’ hazırlanmadan ‘sentez çalışması yapılmadan’ Plan kararları verildiği gibi, katılımcılıktan uzak bir planlama süreci yaşandığı ortadadır.
Meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının Planlama aşamasında görüşlerine başvurulmadığı gibi, diğer taraflarında bilgilenmesi sağlanmamıştır. Hatay ilinin 563.700 hektar alanına ait kararlar verilirken de, çeşitli alt ölçekli planlar arasında sentez ve analizler yapılmadan, mevcut imar planları incelenmeden, yerleşim alanlarının tarımsal alanlara doğru genişletilmesi konularında kararlar verilmesi yanlıştır.
Hatay İl Çevre Düzeni Planı ve Hatay il verileri üzerinde herhangi bir analiz yapılmadan alınan kararlarla 1/100.000 ölçekli Hatay İl Çevre Düzeni Planı’na onay verilmesi yanlıştır.
Hatay ilinin orman alanları ve kıyı alanları üzerinde, yatırımcının istek ve taleplerine uygun yapılan planlamaların mevcut doğal dengeleri bozacak nitelikte görülmektedir.
Herhangi bir bilimsel araştırmaya ve bir üst plana dayanmayan, sadece İskenderun Körfezi kıyılarının pazarlanmasına yönelik bir yaklaşımın eseri olan Entegre Sanayi Tesisleri İle Enerji Yatırım Tesisi Projelerinin hiçbir analiz ve sentez çalışmasına ve değerlendirmesine dayanmaksızın kabul edilerek plana işlenmesi, ortaya çıkan plan bir ‘Paylaşım ve Pazarlama’ belgesine dönüşmüştür.
İskenderun kenti ve yakın çevresindeki Payas ve Dörtyol ilçelerdeki mevcut sanayi yatırımlarının yerleşim alanlarına çok yakın olması yanında, yerleşim alanlardaki nüfus oranları da çok yüksektir. Bu bölgede ilave kirletici yeni sanayi yatırımlarına yönelik verilen kararlar ile İskenderun Körfezi ve yakın çevresinde yapılacak sanayi ve enerji tesislerin çevreye verecekleri diğer zararlar ile oluşacak kümülatif etkilerle, İskenderun Körfezi, adeta İzmit Körfezi’ndeki Dil Ovası’na dönüştürülmek istenmektedir.
Plan kararı ile İskenderun ilçesinin kuzeyindeki alanlar, sanayi ve lojistik alan ağırlıklı bir alan haline gelecektir. İskenderun’daki mevcut olan meskun yerleşim yerleri yaşanamaz hale gelmektedir. Teknik ve sosyal donatı alanları yetersiz olan bu bölgede yeni sosyal donatı alanları yaratılmamıştır. Planda, yeterince teknik ve sosyal donatı alanları sağlanmamıştır.
Arsuz- Samandağ kıyısındaki orman alanları koruma bölgesi kararları, yaban hayatı koruma bölgeleri yok edilmiştir. Samandağ ilçe sınırları içindeki, Samandağ kentinin Meskun Yerleşim Alanı, Plan kararında açıkça göz ardı edilmiştir. Mevcuttaki yerleşim alanı olan kentsel alanlar Turizm Alanı haline getirilerek, plan hiyerarşisi gereği alınması gereken meskun alan kararı alınmamıştır.
Kısacası, Plan kararları, masa başında RANT AMACI ile alınmış imar plan kararlarıdır. Ayrıca Plan yapımında açıkça ifade edilen ‘Kamu Yararı, Koruma ve Kullanma Dengesi’ gözetilmeden alınan bu karar imar mevzuatına açıkça aykırıdır.
Orman alanlarına yönelik yapılan değişiklik, Anayasamızın 169. Maddesi’ne açıkça aykırıdır. Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Rant’ amaçlı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni plan değişikliği yapılmış olup, yapılan planda, orman alanlarının ve yeşil alanların korunmasına yönelik ‘Üstün Kamu Yararı’ korunmamıştır.
Bu plan kararlarına dayanarak, ilave olarak yapılacak olan ya da mevcut olan nazım imar planlarının Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nde değiştirilerek onaylanacak olan kentlerimizin 1/5000 Ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, bu plan kararlarına uygun hale getirilmesi halinde; kentlerimizin yaşam alanlarının, kıyılarımızın, orman alanlarımızın ve çevrenin korunmasının imkansız hale geleceği görüldüğünden, açılan iş bu İptal davasına İskenderun, Antakya ve Samandağ Çevre Derneklerinin müdahil olarak katılma kararı alınmıştır.”
İskenderun’daki çevreci kuruluş temsilcileri ortak açıklamasının son bölümünde de, bu konuda, başta kamu yararına çalışan Meslek Odaları olmak üzere, tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili tarafların kamu yararının korunması maksadıyla açılan davaya katılmaları, taraf olmaları ve demokratik mücadele-ye katkı vermeleri istendi. -Cemil Yıldız-