ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI…

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI…

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

Hatay İli Antakya ilçesinde; Aşağıekinci mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 2131 numaralı parsel, Maşuklu mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 3717 ve 3718 numaralı parseller, Odabaşı/Kavaslı mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 1758 ada 12 ve 1758 ada 13 numaralı parseller, Ovakent/Mustafa Kemal mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 158 ada 4 numaralı parsel, Serinyol / Akıncılar mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 255 ada 6 numaralı parsel, Serinyol / Akıncılar mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 157 ada 11 numaralı parsel, Haraparası mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 5. mıntıka 4686, 4687 ve 4688 numaralı parsellerin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüne göre, Antakya’nın Kışlasaray Mahallesinde bulunan, mülkiyeti belediyemize ait 2. Mıntıka 838 numaralı parselin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulüne göre ihale ile yapılacaktır.

ANTAKYA İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

Sıra No Mahalle/Mıntıka Ada/ Pars. No Cinsi Yüz ölçümü (m2) Hisse Oranı İmar Durumu Muhammen Bedeli
(TL) Geçici Teminatı (TL)

1
Ovakent/Mustafa Kemal 158/ 4 Arsa 503,54 Tam Ayrık 2 Kat 125.885,00+(KDV%18) 3.776,55

2
Maşuklu 3717 Arsa 512,55 Tam Ayrık 2 Kat 179.392,50+( KDV%18) 5.381,78

3
Maşuklu 3718 Arsa 450,00 Tam Ayrık 2 Kat 157.500,00+( KDV%18) 4.725,00

4
Serinyol/Akıncılar 157/11 Arsa 656,56 Tam Ayrık 3 Kat 328.280,00+( KDV%18) 9.848,40

5
Serinyol/Akıncılar 255/6 Arsa 594,39 Tam Ayrık 2 Kat 297.195,00+( KDV%18) 8.915,85

6 5.Mıntıka 4686 Arsa 358,27 Tam Blok 2
3.Derece Arkeolojik Sit Alanı
286.616,00+(KDV%18)
8.598,48

7 5.Mıntıka 4687 Arsa 356,92 Tam Blok 2
3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 285.536,00+(KDV%18) 8.566,08
8 5.Mıntıka 4688 Arsa 356,95 Tam Blok 2
3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 285.560,00+(KDV%18) 8.566,80

9
Odabaşı/Kavaslı 1758/12 Arsa 872,50 Tam Ayrık 4 Kat 698.000,00 20.940,00

10
Odabaşı/Kavaslı 1758/13 Arsa 831,61 Tam Ayrık4 Kat 665.288,00 19.958,64

11
Aşağıekinci 2131 Arsa 406,41 Tam Ayrık 4 Kat 711.217,50 21.336,53
12 2.Mıntıka 838 Arsa 320,00 Tam Ayrık7 Kat
3.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel Sit Etkileme Geçiş Alanı 2.400.000,00 72.000,00

2. İHALE YERİ, TARİH VE SAATİ:
Antakya Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 03/01/2017 Salı günü saat:10.00’de Encümen huzurunda 5’er dakika ara ile yapılacaktır. Antakya Belediyesi Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

3. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:
İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ve www.antakya.bel.tr adresinden bedelsiz görebilir ve ihaleye girecekler Taşınmaz mal satış şartnamesini Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 200,00TL. (iki yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

4. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

1)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.
2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.
3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.
4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
5) Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge
6) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı
7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri
8) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi
10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.
11) ortak girişimlerde mal satış şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
12) Antakya Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.
13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur. Antakya Belediyesi
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın 514069