Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. yönetim kurulu başkanlığından olağan genel kurul toplantısına çağrı

Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2017 Perşembe günü saat 11:00’da Antakya -İskenderun yolu 28.km Topboğazı Mevkii Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonu adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi. Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin http://www.hateks.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

– Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

– Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

– Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

– Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket’ imizin 2016 yılı Finansal Tablolarına, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanları toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında. Şirket’imizin internet adresi olan http://www.hateks.com.tr bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket’imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

 

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.

23 Mart 2017 Perşembe Günü Saat 11:00’de Yapılacak Olağan Genel Kurul

Toplantısı Gündemi

 1. Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığfna yetki verilmesi
 2. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu’nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,
 3. 2016 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
 4. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
 5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Ücretlerinin belirlenmesi,
 7. Yönetim Kurulu’nun; Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2017 yılına ilişkin denetiminin yapılması hususundaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 8. Şirket’in Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 9. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
 10. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunların karşılığında elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
 11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
 12. Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
 14. Dilek ve Temenniler.

 

III. VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

Vekâletname

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.’nin 23.03.2017 günü, saat 11:00’de Antakya – İskenderun yolu 28.km Topboğazı Mevkii Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonunda yapılacak 2016 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………………………………….’yı vekil tayin ediyorum.

 

 1. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
 2. a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
 4. c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 5. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

 

 1. B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
 2. a) Tertip ve serisi,
 3. b) Numarası,
 4. c) Adet-Nominal değeri,
 5. d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
 6. e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI, İMZASI, ADRESİ

 

NOT 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

NOT 2: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de    Basın  562147

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)