Hatırlatma……

Son günlerde gündemin ilk sıralarında yer alan açıklamalar, haberler, görüşler ve bunun sonucu olarakta yapılmakta olan tartışmalar nedeniyle halen yürürlükte olan Anayasanın bazı maddelerini bir kez daha hatırlama ve hatırlatma gereğini duyuyoruz.

Anayasamızın 90.maddesinin son fıkrası şu hükümleri içerir:

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrası bu hükümleri içerir ve bu hükümler doğrultusunda da herkesin hareket etmesi, karar alması ve alınan kararların uygulamaya konulması zorunluluğu bulunmaktadır.

Yine anayasamızın 137. maddesi de şu hükümleri içermektedir:

Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emir verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.

Konusu suç teşkil edem emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

İşte anayasamızın 137. maddesi de kanunsuz emir başlığı altında bu hükümler yer almaktadır.

Kamu hizmetlerinde görev alanların buna göre hareket etmesi, aksine bir tutum ve davranış içerisinde olunursa bunun suç teşkil edeceğini bilmesi gerekir.

Anayasamızın 90 ve 137. maddelerindeki uyulması gereken hükümler bunlardan ibaret olduğuna göre, herkesinde bu hükümlere uymak suretiyle gerekeni yapması yasal zorunluluktur. Aksine hareket edilmesinin ise anayasa suçunu oluşturacağı bilinmeli ve buna göre de hareket edilmelidir.

Son günlerdeki gündeme düşen bazı konular ile ilgili olarak anayasamızın ilgili maddelerini sütunlarımıza almak ve bir kez daha hatırlamak, bu hükümleri bilmezden veya görmezden gelenlere de hatırlatma gereğini duyduk.

Anayasamızın bu maddeleri yürürlükte iken herkesin maddelerdeki sınırlamalara uyması ve buna göre hareket etmesi yasal zorunluluktur.

Eğer bu maddelere aykırı bir tutum ve davranış içerisine girilirse bunun sonuçlarını da bilmek ve ona göre de hareket etme zorunluluğunda olunduğunu hatırlamak gerekir.

Şu husus hatırdan uzak tutulmamalıdır: Anayasa hükümleri herkes tarafından itirazsız uyulması gereken kuralları içerir. Kimsenin bu hükümleri beğeniyorum yada beğenmiyorum deme hak ve yetkisi yoktur. Herkesin bunu bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekir.

Bu nedenle bir kez daha anayasamızın 90 ve 137. maddelerini hatırlama ve özellikle görmezden veya bilmezden gelenlere, mühim değil, bir şey olmaz diyenlere, hak etmedikleri halde o makamları işgal edenlere, uykudan uyanmamakta direnenlere hatırlatma gereğini duyuyoruz…

.
[email protected]

(Visited 1 times, 1 visits today)