İlan

İlan

H A T A Y D E F T E R D A R L I Ğ I N D A N
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR ve MOTORSİKLETLER (1. BÖLÜM)
SIRA NO İLİ İLÇESİ DOSYA NO PLAKASI CİNSİ MARKASI MODELİ ŞASE NO MOTOR NO TAHMİN EDİLEN
SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Hatay Antakya 31010501079 06 JY 258 OTOMOBİL TOFAŞ-FİAT DOĞAN 2000 NM4131B0001268527 131F30166640700 2.250,00 7.500,00       31.03.2017       09:00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (2. BÖLÜM)
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN SATIŞ
BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Hatay Defne Çekmece 16667 97,03 Tam Arsa Konut Alanı 73.000,00 14.600,00        31.03.2017             09:15
2 Hatay Defne Çekmece 17099 83,55 Tam Arsa Konut Alanı 51.000,00 10.200,00        31.03.2017             09:30
3 Hatay Antakya Odabaşı 1581 3 213,55 Tam Arsa Konut Alanı 97.800,00 29.340,00   31.03.2017           09:45
4 Hatay Antakya Odabaşı 1860 6 106,61 Tam Arsa Konut Alanı 110.000,00 33.000,00 31.03.2017         10:00
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (3. BÖLÜM)
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ İHALE AMACI VE SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Hatay Antakya 4. Mıntıka 103 179,00 Tam Ev Ev/5 Yıl 12.000,00 2400,00 31.03.2017 10:15
1- Yukarıda 1. ve 2. Bölümde özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınır ve taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışları yapılmak üzere, Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünce Milli Emlak Müdürü Makam odasında hizalarında gösterilen tarih ve saatte satış ihaleleri yapılacaktır.
2- Yukarıda 3. bölümde yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz ile mülkiyeti Suriye Uyruklulara ait taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünce Milli Emlak Müdürü Makam odasında hizalarında gösterilen tarih ve saatte kira ihaleleri yapılacaktır.
3 – İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (herbir teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir markası, modeli, plakası, dosya no.su, şasi seri no, motor no, mahallesi/ köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan 2017 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini ve vekaletnamelerini ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
5 – Taşıt satışında binek otomobillerde %1 oranında ticari araçlarda % 18 KDV alınacaktır.
6 – Kiraya verilen taşınmazlardan KDV alınmayacaktır. Kiraya verilecek taşınmazların kira bedelleri talep edilmesi halinde 1 yılda 4 eşit taksitle ödenebilir. Satışı yapılan taşınmazların talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedellerinin en az dörtte biri peşin, geriya kalanı en fazla iki yıl vade ile sekiz takside kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim, harçlardan müstesnadır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
7 – İhalelere ait şartnameler Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İ L A N O L U N U R
TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ www.milliemlak.gov.tr ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR – Ayrıca Defterdalığımızın www.hataydefterdarligi.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : 0326 214 96 30

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın 567904

(Visited 1 times, 1 visits today)