Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Kara’dan, serbest muhasebeci ve mali Müşavirlere yeşil pasaport teklifi

Hatay CHP Milletvekili Nermin

Hatay CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Türkiye’deki serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler için yeşil pasaport alma hakkını düzenlemeye yönelik bir kanun teklifi sundu. Bu teklif, söz konusu meslek gruplarının uluslararası toplantılara katılma ve yurtdışındaki işlerini daha kolay bir şekilde yapabilmelerini amaçlıyor.
Hatay CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara yaptığı açıklamada, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin uluslararası muhasebe standartlarını ve mevzuatlarını takip etmek isteyen, uluslararası toplantılara konuşmacı ve katılımcı olarak davet edilen meslek mensupları için yaşanan mağduriyetleri gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, bu meslek gruplarının yurtdışındaki işlerini kolaylaştırmak istediklerini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti; “Özellikle günümüz koşullarında, Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek ve bu amaç ile Schengen vizesi almak zorlaşmıştır. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesinde serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler hak sahibi olarak gözükmemesine rağmen 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 11’inci maddesinde yeminli mali müşavirlik mesleğinin, genel gerekçesinde ise serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin bir kamu hizmeti olduğu belirtilmektedir. Aynı kanunun 47. Maddesinde ise “Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu’nun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.” hükmü bulunmaktadır. Bu maddelerden yola çıkarak; serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin işleri kamusal faaliyet olarak tanımlanmakla birlikte, görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı oluşacak yargılamalarda yine kamu görevlisi olarak değerlendirilmektedirler.” dedi.

Muafiyetler konusunda sorun teşkil etmiyor
Avukatların durumunu örnek gösteren Hatay Milletvekili, “Avukatlık mesleğinde de olduğu gibi yabancı şirket ve sermaye sahipleriyle çalışan, işleri ve ilgi alanları gereği akademik ve mesleki toplantı, sempozyum ve buluşmalara katılan, belirtilen kanunlar ölçüsünde kamusal görev ifa eden meslek mensuplarımızın yeşil pasaport alma hakları bulunmalıdır. TÜRMOB verilerine göre; 15 yıl ve üstü kıdeme sahip serbest muhasebeci mali müşavir sayısı 32557’dir. Bu rakamın içerisinde eş durumundan ötürü yeşil pasaport sayısına sahip meslek mensupları da vardır. Yine aynı veriler ışığında, yeminli mali müşavir sayısı 4935 iken 3739’u halihazırdaki kamudaki görevleri nedeniyle yeşil pasaport alma hakkına sahiptir. Düzenlemeden etkilenmesi beklenen yeminli mali müşavir sayısı 1196’dır. Tüm bu bilgiler ışığında; etkilenen kişi sayısı dikkate alındığında, bu düzenleme geniş bir kesimi etkilememekle birlikte hususi damgalı pasaportlara tanınan muafiyetler konusunda herhangi bir sorun oluşturmayacaktır.” dedi.
Hatay CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’nın hazırladığı madde gerekçeleri ve kanun teklifi şu şekilde:
Madde Gerekçeleri

MADDE 1-Değişiklik ile; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirlere ve en az on beş yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirlere hususi damgalı pasaport verilmesi öngörülmektedir.
MADDE 2-Yürürlük maddesidir.
MADDE 3-Yürütme maddesidir.

5682 sayılı pasaport kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasına dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirlere ve en az on beş yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirlere haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması ve zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport verilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.-