T.C. HATAY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. HATAY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/89 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmaz Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, Mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır. Aşağıda esas numarası, mahallesi, malikleri, kamulaştırılacak alan, duruşma günü ve duruşma saati aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı’da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı’da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargı’da iptal davası açıldığını ve yürütmeyi durdurma kararı alındığını belgelendirdiğiniz takdirde Kamulaştırma kararı kesinleştirelecek olup Hatay 4. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına T.C.Vakıflar Bankası Antakya Şubesi’ne yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. İlgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 29/03/2017

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ;
1-) 2017/89 Esas: Hatay ili Antakya ilçesi Kavutçu köyü (Mahallesi) 40 Parsel, Tarla vasfında, kamulaştırılacak alan: 2068,00 m²’lik taşınmazın 426,00 m²,
Duruşma günü : 20/06/2017
saat: 10:15
Malikleri: Hüseyin Erdal- Mehmet Erdal
www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 577874