T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.  Sağlık Bakanlığı

Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu

Hatay İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

Genel Sekreterliğimize bağlı İskenderun Devlet Hastanesine (Yeni     Bina) ait olan aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif  usulü ile 36 Ay süreli kantin/kafeterya olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir.

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İHALENİN ADI     Sağlık  Tesisinin

Adı         Belde/Köy

Mahalle Pafta No               Ada No  Parsel No             M²           Hazine Payı         İmar Durumu       1 YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)      GEÇİCİ TEMİNAT (TL)                İHALE

TARİH VE SAATİ

İskenderun

Devlet Hastanesi

(Yeni Bina)

Kantin-

Kafeterya Yeri

Kiralama  İşi

İhalesi    İskenderun

Devlet

Hastanesi

(Yeni Bina)           Şevre     59           5894      5347  271

TAM Sağlık

ilanı

1.400.000,00 TL

% 10

140.000,00.

TL  31.01.2017

Saat

10:00

Bu taşınmazlara ait kiralama ihalesi Akasya Mah. 2. Etap TOKİ Arkası 87. Sok. Görsev İş Mrk.No:23 Antakya/HATAY adresindeki Hatay İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonunda  31.01.2017 tarih ve saat:10:00’da yapılacaktır.

İskenderun Devlet Hastanesine ait kantin-kafeterya ihalesine katılabilmek için, isteklilerin;

Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belge varsa telefon, fax ve varsa elektronik posta adreslerini bildirir belge

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya onaylı nüfus kayıt örneği;

Tüzel kişiler için Vergi kimlik numarası bildirir belge

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

İhale saatinden önce geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu verilecektir. Bu ihaleye ait  en az  140.000,00 TL   (Yüzkırkbin Türklirası) tutarında geçici teminat verilmesi zorunludur.   Teminatın nakit yatırılmak istenilmesi halinde Hatay Halk Bankası Antakya Köprübaşı Şubesi İban TR440001200922900005000072 no’lu hesaba yatırmaları veya Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde Teminat mektubu süresiz olarak verilmelidir.

İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile iştirak edenlerin imza sirküleri

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesini,

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

İstekliler; İhale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektupları, diğer belgeler ile birlikte iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Postada meydana gelen gecikmelerden komisyonumuz sorumlu değildir.

İhale, ihale sonucu muhammen bedel üzerinden en yüksek teklifi veren isteklide bırakılacaktır.

Komisyonumuz, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale dokümanı, hatay.khb.saglik.gov.tr adresinden görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Banka Hesabına yatırılması ve dekontunun idareye sunulması halinde Hatay İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Akasya Mah. 2. Etap Toki Arkası 87. Sok. No:23 Antakya HATAY /Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

İşe başlama tarihi sözleşme imzalanmasına müteakip 15 (on beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Diğer hususlar:

İlanda yer almayan hususlar için Kafeterya ve Büfe Kira Şartnamesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

İstekliler yukarıda belirtilen tüm belgeleri ihale tarih ve saatinden önce İdaremize kapalı zarf içinde imzalı ve kaşeli bir şekilde sunacaklardır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de    Basın 531374