Tavuk ürünleri satın alınacaktır

Tavuk ürünleri satın alınacaktır

Hatay T Tipi Kapalı-Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu Adalet Bakanlığı Müsteşarlık

Tavuk Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/1105801-İdarenin
a) Adresi : Yukarı Okçular Mah. Cezaevi Cad. 2.Blok No:2/2 Yayladağı/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262361476-77-78 – 3262361334
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 kalem Tavuk Ürünleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hatay T Tipi Kapalı-Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 31/12/2017 yılı içerisinde kısım kısım alınacaktır. Kurum tarafından verilecek siparişleri 3 iş günü içinde kuruma teslim edecektir.3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hatay T Tipi Kapalı-Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Toplantı Yukarı Okçular Mah. Cezaevi Cad. 2.Blok No:2/2 Yayladağı/HATAY
b) Tarihi ve saati : 12/04/2017 – 14:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yüklenici firma tüm ürünlerle ilgili TSE, CE, TS ve TSEK belgelerinden en az birine sahip olduğuna dair belgeleri, mallar kuruma teslim edilirken muayene kabul heyetine sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Firma malzemelerden numuneleri kuruma malzeme teslimatından önce getirecek ve Muayene Kabul Komisyonuna sunacaktır. Teknik Şartnameye uygun olmayan ürünler yüklenici firmaya tutanak ile yazılı olarak bildirilecek ve uygun numunenin getirilmesi istenilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerinden ihale döküman bedeli ödendiğine dair alınan dekont ile Hatay açık Ceza İnfaz Kurumu Satın Alma Bürosundan temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Okçular Mah. Cezaevi Cad. 2.Blok No:2/2 Yayladağı/HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın 571187