Türkiye’de, Hatay Barosu dahil…

Türkiye’de, Hatay Barosu dahil…

72 Baro Başkanlığı ortak bir mesaj yayınladı:

Ucuz Enerji Kullanımı Herkesin Hakkı

Açıklamada, indirim olmazsa hukuki yollara başvurulacağı da duyuruldu

Elektrik enerjisi fiyatlarına yapılan fahiş zamlara bir tepki de Türkiye Barolar Birliği’nden geldi. Türkiye genelindeki 72 Baro Başkanlığının ortak deklarasyonunda, ucuz enerji kullanımının herkesin hakkı olduğu vurgusu yapıldı.

Hatay Barosu’nun da imza attığı 72 Baro Başkanlığı ortak açıklaması şöyle:

“31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 10706, 10707, 10708 ve 10709 sayılı kurul kararlarıyla, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ( EÜAŞ) tarafından 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji satış tarifesinde değişiklik yapılmış olup, tüketim bedellerine fahiş oranda zam yapılmıştır. Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme, gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. Maddelerine, gerekse de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır.

Anayasa’nın 2. Maddesi’ne göre, ‘Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.’

Anayasa’nın 10. Maddesi’ne göre, ‘Herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 07/05/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler, eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.’

Anayasa’nın 167. Maddesi’ne göre, ‘Devlet; para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır, piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.’

AİHS’nin 14. Maddesi’ne göre, ‘Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır.’

EPDK; 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı kurul kararında, ‘mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar ( aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına’ şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş, 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır.

4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi, yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda, bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir.

EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar, hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup, bu hesaplama tablolarına dayanılarak, kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması, temel bir insan hakkı olduğu gibi, enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da sosyal devletin en temel görevidir. Barolar, hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. Maddesi’nde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen, Avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. Maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir.

Yapılan zam sonrası, avukatlık bürolarına, barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz. Biz, imzası bulunan 72 Baro Başkanlığı olarak, elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” -Cemil Yıldız-