3 Bölge Baro Başkanları buluşmasından çıkan mesaj net:

3 Bölge Baro Başkanları buluşmasından çıkan mesaj net:

TBB olağanüstü kongre reddi, hukuka aykırı!

Aralarında Hatay Barosu’nun da yer aldığı; Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri genişletilmiş Baro Başkanları toplantısında 6 maddelik sonuç bildirgesi yayınladı Bildirgede en temel mesaj, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetimi’ne oldu ve toplanan olağanüstü kongre istemlerinin, Birlik yönetiminde çoğunluk oyu ile reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna vurgu yapıldı.
Geçtiğimiz Cumartesi ile Pazar günleri gerçekleşen ve Hatay Barosu’nun da imza attığı sonuç bildirgesinde şöyle denildi:
1-Daha önce de gündeme gelen ve kamuoyunun tepkisi sebebiyle geri çekilmiş olan “cinsel istismarcının mağdurla evlendirilmesi halinde cezasızlık getiren düzenleme” hazırlığına, bunu asla kabul etmeyeceğimizi belirterek, en yüksek tondan itiraz ediyor; siyasal iktidarı bu çağdışı düzenlemeyi derhal geri çekmeye çağırıyor, bu konuda ısrar edilmesi halinde, Barolar olarak toplumun tüm duyarlı kesimleriyle birlikte her türlü girişimde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.
2-Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her gün artarak devam ettiği bugünlerde, şiddetin engellenmesi ve kadının güçlendirilmesi amacı ile imzalanan İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin ortadan kaldırılmak istenmesi ve yargı tarafından kanuna ve yerleşik içtihatlara aykırı gerekçelerle oluşturulan kararlar, şiddetin ve kadın cinayetlerinin meşrulaştırılması anlamına gelmektedir. İstanbul Sözleşmesi hükümleri istisnasız uygulanmalı, hatta güçlendirici yeni düzenlemeler yapılmalı, Sözleşmeye aykırı şekilde, arabuluculuk aile hukuku uyuşmazlıklarında asla uygulanmamalı, bu ülke, kadınların şiddet ve öldürülme korkusu olmadan yaşayabilecekleri huzurlu bir ülke haline getirilmelidir.
3-Dava şartı olan arabuluculuk konusundaki tüm itiraz ve çekincelerimiz saklı kalmak kaydıyla; Arabuluculuk sınavının gerçekleştirilme şekli, şeffaflıktan uzak değerlendirme süreci ve başarı puanı dışında kota uygulanması, kabul edebileceğimiz uygulamalar değildir. Arabuluculuk sınavında da gördüğümüz, kamu için yapılan tüm sınavlara sirayet eden keyfi ve denetimsiz uygulamalara derhal son verilmeli, arabuluculuk sınavında başarı puanını aşan tüm adaylar sınavı kazanmış sayılmalıdır.
4-Kamuda görev yapan Avukatlara, yargının kurucu unsurlarından olduğu da dikkate alınarak, diğer kurucu unsurları olan hakim ve savcılara uygulanan ek gösterge rakamları aynen uygulanmalı, hazırlanacak ilk yargı reformu paketinde bu düzenlemeye mutlaka yer verilmelidir. Aynı pakette, kamu avukatlarının vekalet ücretlerinin, avukat olmayan kamu görevlileri ile paylaştırılması ve vekâlet ücretlerine kota konulması uygulamalarına son verecek düzenlemeler de yer almalıdır. Çalışma şartları, meslekleri gereği diğer memurlardan farklılık arz eden kamu avukatlarına, Danıştay kararları da dikkate alınarak, işyeri giriş ve çıkışları başta olmak üzere, mesleki bağımsızlıklarını koruyacak koşulların uygulanması istisnasız bir şekilde sağlanmalıdır.
5-Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesi’nde yer alan, “kurum ve kuruluşların avukatlara bilgi, belge vermesi zorunluluğuna” ilişkin hükme rağmen, avukatların ve stajyer avukatların önüne çıkarılan engeller derhal kaldırılmalı, bu suretle vatandaşın hak arama ve adalete erişim imkanı mutlak olarak sağlanmalı, stajyer avukatların gerek staj süresinde ve gerekse staj bitimi ile ruhsat bekledikleri dönemdeki ekonomik ve sosyal güvenlik haklarına ilişkin gerekli düzenlemeler derhal yapılmalı, CMK ücretleri avukatlık asgari ücreti seviyesine çekilerek CMK görevleri angarya olmaktan çıkarılmalıdır.
6-On iki Baronun Yönetim Kurulları tarafından talep edilen TBB Olağanüstü Genel Kurul toplantı çağrısının, Avukatlık Kanunu’nun 115/2. Maddesi’nin amir hükmüne rağmen, TBB Yönetim Kurulu’nda oy çokluğuyla reddedilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Kanun hükmünün bu açık ihlali, TBB’nin varlık sebebini ortadan kaldırmaya matuf bir durumdur. TBB’yi en kısa zamanda barolar arasındaki birliği ve TBB’nin saygınlığını yok eden bu tavrından vazgeçerek asli görevine dönmeye davet ediyoruz. -Yusuf Cemil Karaçay-